Sollistrand

Støyberegninger viser at relativt store områder av Boligområdet på Sollistrand ligger i gule soner, i henhold til T-1442. Støyrapporten har gitt føringer for støyskjermende tiltak ved utformingen av bygninger og uteareal. Bebyggelsens hovedvolum har et presist uttrykk med lyse overflater i puss, bygningsplater eller tegl.  Samtidig står bygningene i forhold til de eksisterende og bevaringsverdige bryggeribygningene. 

ReArk_Sollistrand_Regplan.jpg